معرفی دوره‌های آموزشی موسسه گفتمان

دوره آموزش زبان فارسی مقدماتی

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

دوره آموزش زبان فارسی متوسط

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

دوره آموزش زبان فارسی پیشرفته

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

دورۀ آموزش الفبای فارسی

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

دوره آموزش فارسی گزدشگری (متوسط)

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

دوره آموزش فارسی گزدشگری (پیشرفته)

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

دورۀ آشنایی با مفاخر شعر و ادب فارسی

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

دوره آموزش داستان‌خوانی

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

دوره آموزش شعر خوانی

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

جدول پیش‌نیازهای دوره ها:

عنوان دوره پیش‌نیاز
دورۀ آموزش الفبای فارسی ندارد
دورۀ گردشگری (سطح میانی) دورۀ آموزش زبان فارسی (مقدماتی)یا آشنایی با زبان فارسی در سطح مقدماتی
دورۀ گردشگری (سطح پیشرفته) دورۀ گردشگری (سطح میانی)
دورۀ آموزش زبان فارسی (مقدماتی) دورۀ آموزش الفبای فارسی
دورۀ آموزش زبان فارسی (میانی) دورۀ آموزش زبان فارسی (مقدماتی)
دورۀ آموزش زبان فارسی (پیشرفته) دورۀ آموزش زبان فارسی (میانی)
دورۀ آشنایی با مفاخر شعر و ادب فارسی دورۀ آموزش زبان فارسی (میانی)
شعر‌خوانی دورۀ آموزش زبان فارسی (پیشرفته)
داستان‌خوانی دورۀ آموزش زبان فارسی (پیشرفته)
فهرست