دورۀ آشنایی با مفاخر شعر و ادب فارسی

دورۀ آشنایی با مفاخر شعر و ادب فارسیدر این دوره با زندگی و آثار مشاهیر شعر و ادب فارسی آشنا می شوید. شاعران بزرگی مانند فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ، خیام و … به زبان فارسی شعر سروده‌اند. در این دوره با زندگی و اشعار آن‌ها آشنا می‌شوید.

پیش نیاز این دوره: دورۀ آموزش زبان فارسی (میانی)

فهرست