دورۀ آموزش الفبای فارسی

دورۀ آموزش الفبای فارسی

در این دوره، با حروف الفبای فارسی و خواندن و نوشتن آن‌ها آشنا می‌شوید.

شکل‌های مختلف حروف و کاربرد آن‌ها در کلمات سادۀ فارسی در این دوره آموزش داده می‌شود. همچنین، در این دوره با تعدادی گفتگوی ساده در زبان فارسی آَشنا خواهید شد.

فهرست